Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja
Ovim općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u svrhu transparentnosti pobliže se definiraju pojedini termini i odnosi, načini ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju da ih Ugovorne stranke izrijekom uglave u Ugovor kojeg sklapaju.

1.TERMINI
1.1. Rimon Centar d.o.o., Trnjanska 37-3, Zagreb, trgovačko je društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 85864486092. U sklopu Rimon Centra d.o.o. djeluje Sokrat škola stranih jezika kao jedan od brendova ovog trgovačkog društva.
1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je sa Rimon Centrom d.o.o. sklopila Ugovor o pružanju usluga, koje su u opisu djelatnosti Rimon Centra d.o.o. i koje Rimon Centar d.o.o. kroz brend Sokrat škola stranih jezika nudi putem svojih promotivnih materijala i kanala.
1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Rimon Centar d.o.o. kroz brend Sokrat nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatrao ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Rimon Centar d.o.o. oglasio. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi stranih jezika i usluge prevođenja u skladu sa člankom 1.4..
1.4. Rimon Centar d.o.o. daje opis svake usluge pojedinačno na web stranicama Sokrat škole stranih jezika i to u pogledu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. Uslugom se smatra ono što je Rimon Centar  d.o.o. naznačio ili opisao u opisu tečaja ili koje druge usluge.
1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Rimon Centar d.o.o. i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga poduke jezika i prijevoda kao jednih od djelatnosti Rimon Centra d.o.o.. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.
1.6. Oglašavanje tvrtke Rimon Centar d.o.o. je oglašavanje koje je dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi učinila isključivo tvrtka Rimon Centar d.o.o., a to se posebice odnosi na objavljivanje na službenim web stranicama, billboardima, plakatima, kao i dijeljenje promotivnih letaka, promotivne ponude po raznim internet portalima i sl..
1.7. Tečaj stranih jezika je usluga koju pruža Rimon Centar d.o.o., a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Tečaj stranih jezika je usluga koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu. Broj sati unutar tečaja ili trajanje u tjednima označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Rimon Centar d.o.o. nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a s njihovim programom upoznat je svaki Korisnik prilikom sklapanja ugovora.
1.8. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuju Rimon Centar d.o.o., a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Tečaj se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima. Izostanak s grupnog tečaja s polaznikom se ne nadoknađuje. Individualni tečaj održava se u unaprijed dogovorenim terminima. Eventualni izostanak potrebno je najaviti minimalno 24h ranije u protivnom se sat smatra održanim. U slučaju bolesti, individualni tečaj neće se smatarati održanim niti nakon što prođe 24h, ako polaznik svoj izostanak opravda uvidom u liječničku potvrdu o nesposobnosti za rad.
1.9. Nastavni sat je vremenski period na koji je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga te ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga, osim u iznimnim situacijama. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Rimon Centar d.o.o. i korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.
1.10. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja unutar svakog tečaja u kojem se ispituje Korisnikovo poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Rimon Centar d.o.o. izdaje potvrdu tj. cerifikat na hrvatskom i engleskom jeziku.
1.11. Ispitni rok je termin unutar tečaja i unutar kojeg se održava završni ispit (usmeni i pisani) za određeni jezik i razinu. Drugi besplatni ispitni rok izvan termina završenog tečaja na koje Korisnik može izaći, a koji je uključen u cijenu tečaja određuje su Rimon Centar d.o.o. svojom ponudom, bilo na web stranicama ili na koji drugi način. Ukoliko polaznik ne pristupi dvama ispitnim rokovima koji su mu bili uključeni, ponuđeni i uračunati u cijenu, svaki sljedeći izlazak na ispit će se naplaćivati po Cjeniku kojeg utvrđuju Rimon Centar d.o.o.. Polaznik može na ispit izići maksimalno četiri puta.
1.12. Rimon Centar d.o.o. može na vlastitu inicijativu ili na zahtjev korisnika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Rimon Centar d.o.o. objavljivati na svojim web stranicama ili će ih izravno dogovoriti s naručiteljem uz naknadu od  30po izlasku na ispit.
1.13. Cjenik je popis usluga koje Rimon Centar d.o.o. nudi i kojim su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost.

2. SKLAPANJE UGOVORA
2.1. Ugovor o pružanju usluga Rimon Centar d.o.o. sklapa sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada ga potpišu obje ugovorne strane.

3. OBAVEZE KORISNIKA
3.1. Korisnik je dužan sklopiti ugovor s Rimon Centrom d.o.o. o pohađanju tečaja te uplatiti cjelokupni ugovoreni iznos odmah po sklapanju ugovora.
3.2. Korisnik je također dužan pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….) o vlastitom trošku, osim u iznimnim situacijama kada ponuda za određeni tečaj uključuje sve nastavne materijale što će izrijekom biti navedeno u opisu tečaja.
3.3. Korisnik ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Rimon Centar d.o.o. zbog toga trpi štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi.
3.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije koje koristi Rimon Centar d.o.o.. Korisnik ne smije u prostoriju škole unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.
3.6. Rimon Centar d.o.o. ne odgovaraju za nestanak, krađu ili oštećenje Korisnikovih stvari za vrijeme nastave.
3.7. Korisnik je dužan paziti na inventar te ga ne smije uništiti niti oštetiti ni na koji način jer u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju Rimon Centar d.o.o.pretrpi.
3.8. Korisnik ne ostvaruje pravo odabira predavača za grupne tečajeve tj. ne ostavaruje pravo organizacije rasporeda i raspodjele predavača po grupama.

4. OBVEZE PREMA KORISNICIMA
4.1. Rimon Centar d.o.o. je dužni su Korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu. Ako iz opravdanih razloga nastava ne bi bila održana organizator se obvezuje sukladno ostvarivoj dinamici odraditi sate preostale do kraja tečaja.
4.2. Rimon Centar d.o.o. imaju pravo raskinuti ugovor ukoliko prije početka održavanja tečaja za pojedinu grupu u određenom terminu ne bude prijavljen minimalan broj polaznika određen od strane Rimon Centra d.o.o.. Minimalan broj polaznika naveden je u opisu svakog pojedinog tečaja. U tom slučaju korisniku će se izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. Rimon Centar d.o.o. u ovom slučaju može ponuditi korisniku drugačije osmišljen tečaj s drugačijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će Rimon Centar d.o.o.poslati mailom, objaviti na svojim web stranicama, komunicirati izravno s kandidatima ili im ju priopćiti na neki drugi način.
4.3. Rimon Centar d.o.o. je dužan su osigurati prostor za održavanje nastave sa svim sadržajima potrebnim za neometano i kvalitetno održavanje nastave te jednog predavača po grupi. Rimon Centar d.o.o.zadržavaju pravo da u svakoj grupi tijekom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih nepredvidivih okolnosti.
4.4. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja uz pristanak Rimon Centra d.o.o.. Promjenom podrazumijeva pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.
4.5. Rimon Centar d.o.o. jamči da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.
4.6. Unutar svoje ugovorne obveze Rimon Centar d.o.o .je dužan je održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člankom 1.10. i 1.11. ovih Općih uvjeta.
4.7. O položenom ispitu te o stečenom znanju Rimon Centar d.o.o. izdaju odgovarajuću diplomu/certifikat na hrvatskom i engleskom jeziku. Diploma se izdaje u elektronskom obliku.  Po isteku roka od 6 mjeseci, certifikat se fizički uništava, a ponovno izdavanje certifikata se naplaćuje 100 kn kao administrativna usluga za certifikate ne starije od 2 godine. Certifikati o završenom tečaju jezika stariji od 2 godine se ne izdaju ponovno. Kandidat mora ponovo pristupiti ispitu za određenu razinu prema cjeniku Rimon Centra d.o.o. koji je objavljen na web stranicama Sokrat škole stranih jezika.
4.8. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Rimon Centra d.o.o. ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Rimon Centra d.o.o.  te nisu njegova ugovorna obaveza.

5. CIJENE I POPUSTI
5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti nakon sklapanja ugovora, osim u slučaju iz 2.2. Općih uvjeta kada se uplaćeni iznos smatra ugovorenom cijenom. Cijenu utvrđuje Rimon Centar d.o.o. svojim Cjenikom za svaku pojedinu uslugu koju nudi.
5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena je određena u skladu s čl. 1.7. Općih uvjeta i kao takva se ne može dijeliti na sate. Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili odlukom tvrtke Rimon Centar d.o.o..
5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Rimon Centar d.o.o., a pod uvjetima koje određuje Rimon Centar d.o.o., i objavljuje ih na službenim web stranicama Sokrat Škole stranih jezika, ili na neki drugi način.
5.4. Popust se ne može ostvariti retroaktivno.
5.5. Pravo na popust, osim popusta na gotovinsko plaćanje, mogu ostvarivati samo fizičke osobe. Rimon Centar d.o.o. zadržava pravo bilo kojoj pravnoj osobi odobriti određeni popust.

6. PLAĆANJE
6.1. Korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu plaćanjem ugovorene cijene.
6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i karticama u obrocima.
6.3. Plaćanje karticama u obrocima je plaćanje kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara cjelokupnoj cijeni usluge.
6.4. Plaćanje se vrši pri potpisu ugovora: jednokratno ili kartično. Plaćanje se može izvršiti i tako da Rimon Centar d.o.o. Korisniku pošalje sve podatke za uplatu e-mailom. Ponude poslane elektroničkom poštom vrijede 24 sata, odnosno 1 radni dan. U tom razdoblju Korisnik je dužan e-poštom poslati Rimon Centru d.o.o. dokaz o uplati.
6.5. Korisnik ne može odustati od ugovora i tražiti povrat sredstava za period manji od 30 dana prije početka tečaja, osim u slučaju neispunjenja ugovornih obveza od Rimon Centra d.o.o.
6.6. Neispunjenjem od strane tvrtke Rimon Centra d.o.o. smatra se jedino neispunjenje obveze iz čl. 1.7. ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Rimon Centra d.o.o..

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI
7.1. Rimon Centar d.o.o. je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl..
7.2. Ispitni zadaci predstavljaju autorsko djelo tvrtke Rimon Centar d.o.o..
7.3. Korisnik je u smislu Čl. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da Rimon Centar d.o.o. prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, adresa e-pošte, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.
7.4. Korisnik je suglasan da fotografiranje od strane Rimon Centra d.o.o. u svrhu promoviranja i reklamiranja Škole ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije na kojima se on nalazi objavljuju i/ili distribuiraju na društvenim mrežama.
7.5. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Rimon Centra d.o.o., kao npr. neovlašteno distribuiranje ispita.

8. ZAVRŠNE ODREDBE
8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Rimon Centar d.o.o. sklopi s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate.
8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Rimon Centar d.o.o..
8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Rimon Centar d.o.o. će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na svojim službenim web stranicama.
8.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

Kako se upisati?

Polaznici bez predznanja samo trebaju odabrati termin koji im najbolje odgovara, a za polaznike s predznanjem organizirano je besplatno testiranje.